Voorwaarden Kluscursus met Annelies

Algemene voorwaarden Kluscursus met Annelies

1.           Definities

1.           In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist/deelnemer. Hieronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een cursus/workshop bij Annelies Bos (Kluscursus met Annelies).

2.           De cursus/workshop wordt gegeven door Annelies Bos. Annelies Bos heeft echter het recht ook een ander aan te wijzen die in haar plaats de cursus/workshop geeft. In beide gevallen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.           Met het aanmelden voor de een cursus/workshop (Kluscursus met Annelies) verklaart de cursist/deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te accepteren.

2.           Inschrijvingen

1.           Aanmelden voor een cursus/workshop (Kluscursus met Annelies) kan uitsluitend middels invulling van het aanmeldingsformulier via de website. De inschrijving is pas definitief wanneer een volledig aanmeldingsformulier door Annelies Bos is ontvangen en wanneer het volledige cursusgeld door de cursist/deelnemer is voldaan. De inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van betaling.

2.           Met de inschrijving verbindt de cursist/deelnemer zich voor de gehele duur van de cursus/workshop.

3.           Het cursusgeld dient binnen twee weken na de factuurdatum te zijn voldaan.

3.           Cursusgeld

1.           Het cursusgeld wordt vastgesteld door Annelies Bos. Het cursusgeld is inclusief het materiaal, tenzij anders is vermeld.

2.           Annelies Bos heeft te allen tijde het recht om het cursusgeld aan te passen en van de cursist/deelnemer zo nodig een aanvulling op het te betalen cursusgeld te verlangen, bijvoorbeeld als de (inkoop)kosten van het materiaal tussentijds zijn gestegen of als gebruik wordt gemaakt van ander/duurder materiaal dan vooraf was voorzien.

3.           Indien de cursist/deelnemer de cursus/workshop niet of niet volledig volgt, heeft de cursist/deelnemer geen recht op enige restitutie van het betaalde cursusgeld.

4.           Indien de cursist/deelnemer niet, niet op tijd en/of niet volledig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende (invorderings-)kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, volledig voor rekening van de cursist/deelnemer.

5.           De prijs van de cursus/workshop is inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en staat vermeld op de website www.klusbedrijfannelies.nl/kluscursus.

4.             Annulering

1.            Vanaf het moment van aanmelden heeft de cursist/deelnemer veertien dagen de tijd zich te bedenken. In die wettelijke bedenktermijn van veertien dagen kan de cursist/deelnemer de aanmelding kosteloos ongedaan maken. Dit laatste kan alleen per mail (info@klusbedrijfannelies.nl). Telefonische annuleringen worden niet in behandeling genomen.

2.            Indien de cursist/deelnemer buiten de wettelijke bedenktijd van veertien dagen de aanmelding ongedaan wil maken, leidt dat niet tot enige restitutie van betaald cursusgeld. Voor zover het cursusgeld op dat moment nog niet is voldaan, blijft de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverkort van kracht.

3.            Kan een cursist/deelnemer door omstandigheden de cursus/workshop niet (ver)volgen, dan kan in zijn plaats een vervanger deelnemen. Afmelden dient tijdig te gebeuren en kan uitsluitend per mail. Een vervanger (met opgave van naam, adres en woonplaats van deze vervanger) moet vooraf per mail (info@klusbedrijfannelies.nl) worden aangemeld. Een niet vooraf aangemelde vervanger kan deelname aan de cursus/workshop worden geweigerd.

4.            Annelies Bos behoudt zich het recht voor de aangeboden cursus/workshop te annuleren, bijvoorbeeld als onvoldoende cursisten/deelnemers zich hebben aangemeld (voor doorlopende cursussen ligt de grens bij zes cursisten/deelnemers en voor workshops ligt de grens bij vier cursisten/deelnemers).

5.           Als (een deel van) de cursus/workshop blijvend of tijdelijk geen doorgang kan vinden, ontvangt de cursist/deelnemer uiterlijk 24 uur voor aanvang per mail of per sms bericht hierover. De cursist/deelnemer krijgt dan de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verzetten naar een ander beschikbaar moment (in samenspraak met Annelies Bos te bepalen). Alleen als de cursus/workshop blijvend geen doorgang kan vinden, heeft de cursist/deelnemer recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld.

5.           Data en lestijden

1.           De data en tijdstippen waarop de cursus/workshop  wordt gegeven, staan op de website www.klusbedrijfannelies.nl/kluscursus.

2.           Annelies Bos behoudt zich het recht voor de data en tijdstippen aan te passen. Aanpassing van data en tijdstippen zullen steeds zo tijdig mogelijk aan de cursist/deelnemer worden doorgegeven en op de website worden vermeld.

6.           Veiligheid

1.           Het is verboden om de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven te betreden terwijl men onder invloed is van alcohol en/of drugs. Bij twijfel over eventuele veiligheidsaspecten i.v.m. medicijngebruik wordt de cursist/deelnemer dringend verzocht zijn apotheek of arts te raadplegen.

2.           De cursist/deelnemer draagt tijdens de cursus/workshop gepaste kledij en schoeisel tijdens de cursus/workshop. Het dragen van slippers of andere vormen van open schoenen en /of kleding is verboden. Langharige cursisten/deelnemers dienen hun haardracht aan te passen, bijvoorbeeld door het haar in een staart te dragen of een pet op te zetten.

3.           Annelies Bos dan wel haar vervanger is gerechtigd ter plaatse veiligheidsaanwijzingen te geven, welke aanwijzingen altijd door de cursist/deelnemer dienen te worden opgevolgd. Gehoor- en/of gezichtsbeschermers en handschoenen zijn aanwezig in de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven.

4.           Roken is niet toegestaan in (de directe omgeving van) de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven.

7.           Aansprakelijkheid

1.           De cursist/deelnemer gebruikt de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven, en de in die ruimte aanwezige gereedschappen en machines, zoals o.a. beitels, zaag(machine), (kolom-)boor, schaven e.d., uitsluitend voor eigen rekening en risico.

2.           De cursist/deelnemer gebruikt alle gereedschappen op een zorgvuldige manier. Het gebruik van die gereedschappen wordt zoveel mogelijk uitgelegd tijdens de cursus/workshop. Bij onduidelijkheid over het gebruik ervan dient de cursist/deelnemer de docent voorafgaand te raadplegen.

3.           Indien schade wordt toegebracht aan de ruimte waar de cursus/workshop wordt gegeven en/of indien schade wordt toegebracht aan de in die ruimte aanwezige gereedschappen en machines, is degene die die schade heeft veroorzaakt gehouden die schade te melden aan Annelies Bos en tevens gehouden die schade op eerste verzoek te vergoeden.

4.           Annelies Bos is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de cursist/deelnemer. Annelies Bos is ook niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus/workshop. Annelies Bos is evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade door de annulering van een cursus/workshop.

5.           De cursist/deelnemer vrijwaart Annelies Bos voor iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die, direct of indirect, verband houdt met deelname aan een cursus/workshop.

8.           Intellectueel eigendom

1.           De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus/workshop, het gebruikte materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus/workshop komen toe aan Annelies Bos.

2.           Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annelies Bos is het de cursist/deelnemer niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursus-/workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

9.           Diverse

1.           Cursisten/Deelnemers kunnen bij klachten binnen twee weken na afloop van de cursus/workshop per mail (info@klusbedrijfannelies.nl)  contact opnemen met Annelies Bos.

2.           Als een cursist/deelnemer naar het oordeel van Annelies Bos hinder veroorzaakt dan wel anderszins aanwijzingen van Annelies Bos niet opvolgt, heeft Annelies Bos het recht de cursist/deelnemer van verdere deelname aan de cursus/workshop te weigeren, zonder dat de cursist/deelnemer recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld.

3.           Voor alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Annelies Bos.

4.           Annelies Bos behoudt zich het recht voor informatie op de website te wijzigen.

5.           Aan alle informatie die te vinden is op www.klusbedrijfannelies/kluscursus.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

6.           Op alle rechtsverhoudingen tussen de cursist/deelnemer en Annelies Bos is het Nederlandse recht van toepassing.

7.           Voorwaarden zij gedeponeerd bij de kamer van koophandel.